Ons duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is steeds meer een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uiteraard staat de component 'people' daarbij bovenaan. Onze duurzaamheidsmissie stelt zich ten doel om voorop te lopen met het ontdekken, inzetten, verbinden en ontwikkelen van talent. Met andere woorden: het maximaliseren van menselijk talent is onze core business. Duurzaamheid zit op deze wijze verankerd in de strategie van onze organisatie. We willen een prominente rol spelen om al het beschikbare talent op een duurzame wijze in te zetten. Op deze manier naar talenten en de arbeidsmarkt kijken, leidt tot een circulaire, duurzame, wederkerige en inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin de waardecreatie van alle talenten wordt gemaximaliseerd en waarin mensen groeien, om zo duurzaam inzetbaar te worden en te blijven. De duurzaamheidsstrategie van USG People is erop gericht om op een innovatieve, transparante en duurzame wijze waarde te creëren voor al onze stakeholders: voor al onze medewerkers, onze opdrachtgevers, de aandeelhouders, investeerders, de samenleving als geheel en alle overige stakeholders. Hierbij hebben we oog voor wat we doen voor de maatschappij en voor het behalen van voordeel in de brede zin van het woord.

De vijf speerpunten van ons duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid van USG People is gestoeld op ISO 26000. De zeven kernonderwerpen die deze internationale richtlijn gebruikt, hebben we voor USG People samengevat in vijf speerpunten: goed werkgeverschap, goed ondernemerschap, diversiteit, betrokken ondernemen en milieu-impact.

NL-vijf-MVO-speerpunten

Deze speerpunten zijn geselecteerd op basis van de door ons georganiseerde stakeholderdialogen. Hiermee bestrijken we het volledige palet aan onderwerpen binnen de 'people, planet en profit'-gedachte, waarbij vier van de vijf speerpunten de nadruk leggen op het 'people'- aspect. De optelsom van deze elementen leidt ertoe dat we een duurzame impact hebben op de maatschappij, onze medewerkers en de overige stakeholders.

Goed Werkgeverschap

USG People vult het onderwerp ‘goed werkgeverschap’ breed in. Voor al onze talenten − vast en flex − willen we een innovatieve, toegankelijke en aantrekkelijke werkgever zijn, die een platform biedt om unieke talenten tot het uiterste te benutten. Daartoe bieden we onze vaste en flexmedewerkers de faciliteiten, condities en ondersteuning die nodig zijn om te excelleren en wendbaar te worden, zijn en blijven. Zo willen we hun een fijne en veilige werkplek bieden. We monitoren dit, bijvoorbeeld via jaarlijkse deelname aan het onafhankelijke onderzoek van Great Place To Work® en het bewaken van een gezonde en veilige werkomgeving. Deze onderzoeken zijn vervolgens weer input voor aanpassingen van ons beleid, die vervolgens weer worden gemeten. Zo houden we een continue focus op het verbeteren van ons werkgeverschap. Onder goed werkgeverschap hebben we de volgende deelgebieden benoemd: opleiding en ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid.

Goed ondernemerschap

Onder goed ondernemerschap verstaan we het creëren van waarde met een duurzame balans voor alle stakeholders. We maken hierbij gebruik van een gedegen corporate governance-structuur, waarin wederzijdse controle plaatsvindt en een team van onafhankelijke auditors aanwezig is, en van transparante verslaggeving. We verwachten dat al onze indirecte medewerkers de business principles van USG People toepassen in hun dagelijkse werk en stimuleren dit. Voor financiers richten we ons op het realiseren van een aantrekkelijk rendement op hun investering. Voor onze business partners voegen we met onze dienstverlening waarde toe. Ook willen we op een verantwoorde en duurzame manier omgaan met de maatschappij en het milieu waarin we leven. Naast het helder uitdragen van onze activiteiten naar stakeholders hechten we ook waarde aan hun feedback en handelen we hiernaar. Goed ondernemerschap omvat de volgende deelonderwerpen: integriteit en transparantie, leiderschap, eerlijk en duurzaam inkopen en klanttevredenheid.

Diversiteit

In de context van diversiteit beschouwen we alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen. Dit is een brede definitie, omdat mensen wat ons betreft niet te definiëren zijn op basis van slechts één kenmerk. We vinden het juist belangrijk om alle verschillende aspecten van een persoon te zien. Het gaat daarbij zowel om zichtbare aspecten, zoals geslacht of etniciteit, als om minder zichtbare kenmerken, zoals werkstijlen of karaktereigenschappen. We streven naar een diverse samenstelling in alle lagen van onze organisatie, waarbij we bijvoorbeeld aandacht besteden aan sekse, leeftijd en mensen die vanwege een (arbeids)beperking of anderszins een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij staat voorop dat we niet kijken naar iemands beperkingen, maar focussen op de talenten van een persoon. Naast de samenstelling van ons medewerkersbestand is ook het tegengaan van discriminatie een belangrijk onderdeel van het thema diversiteit, waarbij we streven naar het uitbannen van discriminatie, misstanden en ongewenst gedrag.

Maatschappelijke betrokkenheid

USG People heeft nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid: de manier waarop we iets teruggeven aan de samenleving en de maatschappij als geheel. We willen bijdragen aan een eerlijke maatschappij, bijvoorbeeld door het belangeloos inzetten van onze medewerkers, faciliteiten en middelen. We doen dit met name door ons te concentreren op gebieden waarin we het verschil maken: onze kennis van en over de arbeidsmarkt delen, ons netwerk breder benutten en inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen.
Ten aanzien van goede doelen stimuleren we onze medewerkers om zich op vrijwillige basis in te zetten voor de maatschappij en de ontwikkeling van de medemens, bijvoorbeeld door de samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven en Fier, waarbij we respectievelijk taalcurssussen aanbieden en slachtoffers van afhankelijkheidsrelaties en huiselijk geweld helpen bij de (her)toetreding tot de arbeidsmarkt.

Milieu

Naast de vanzelfsprekende aandacht voor de mens, is er ook aandacht voor ons milieu, onze leefomgeving. Voor onze vestingen gebruiken we kantoorruimte en we verplaatsen ons vaak over de weg. Dit zorgt voor CO2-uitstoot. We zien het als onze verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die deze uitstoot minimaliseren. Hiervoor is een CO2-reductieplan opgesteld. We hebben de CO2-uitstoot de afgelopen jaren steeds verder verlaagd. Ons plan liep tot eind 2015 en voor de periode 2016 – 2020 stellen we een nieuw plan op.

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - USG People