USG People signaleert belangrijkste trends arbeidsmarkt 2016

Monday, 28 December 2015

Met welke trends op de arbeidsmarkt moet rekening worden gehouden volgend jaar? Die vraag wordt ons steevast in deze periode van het jaar gesteld. Daarom hebben we de belangrijkste trends op een rij gezet.

Tien ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar we in 2016 rekening mee moeten houden:

1. Flexibiliteit neemt verder toe

Volgens de laatste prognoses voorziet het Centraal Planbureau (CPB) voor 2016 een plus van 2,1 procent van de economische groei. Dat is iets meer dan de 2,0 procent die voor 2015 wordt voorzien, maar minder dan de eerdere raming die het CPB op Prinsjesdag bekendmaakte. Het effect van de economische groei op de werkgelegenheid is beperkt. De werkloosheid daalt volgend jaar licht, van 6,9 naar 6,7 procent van de beroepsbevolking.

Veel werkgelegenheid wordt op een flexibele manier ingezet. Dat is een trend die al jaren gaande is en die in 2016 naar verwachting wordt voortgezet. Organisaties werken met een steeds grotere flexibel personeelsbestand, werknemers op projectbasis en externen als zzp’ers. Dat helpt ze te focussen op de eigen kerncompetenties en zo kan de personeelsbehoefte makkelijker worden aangepast in deze tijd van snelle verandering. Extern ingehuurde medewerkers worden bijvoorbeeld ingezet op projecten waarbij behoefte is aan specifieke kennis en expertise van specialisten.

2. Schaarste en overschotten

Er mag dan sprake zijn van economische groei en een lichte daling van de werkloosheid, wie verder inzoomt ziet een divers beeld. Aan de ene kant staat de werkgelegenheid in bijvoorbeeld de financiële dienstverlening onder druk, omdat banken en verzekeraars inzetten op online dienstverlening en automatisering van de bedrijfsprocessen.

Aan de andere kant, bij een aantrekkende economie neemt ook de vraag naar zakelijke dienstverlening toe, wat zich vertaalt in meer banen. Zo zijn er veel vacatures voor mensen met een commercieel profiel, variërend van sales mensen tot call-centermedewerkers. Ook de industrie als geheel profiteert van de economische opleving. In de afgelopen tien jaar is het aantal banen in de industrie als gevolg van automatisering, robotisering en de verplaatsing van productiecapaciteit naar het buitenland afgenomen, maar met name in deelsectoren die zich op de export richten zit weer muziek. Er is een groot tekort aan vaklieden, bijvoorbeeld metaalbewerkers in de scheepsvaart.

3. Binnenhalen, behouden en ontwikkelen van specialistische competentiegebieden

De organisaties die in de toekomst een rol willen blijven spelen, moeten daar nu niet alleen over nadenken maar er ook invulling aan geven. In elke sector hebben organisaties te maken met veranderende marktomstandigheden, nieuwe of aangescherpte wet- en regelgeving, nieuwe spelers en technologische ontwikkelingen. In de ene sector gaat dat sneller dan in de andere, maar voor iedereen geldt de vraag: hoe moet mijn organisatie er straks uitzien? Dat heeft gevolgen voor uiteenlopende thema’s als de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, strategische personeelsplanning, mobiliteit en specialistische recruitering en sourcing. Voor advies- en accountantskantoren geldt bijvoorbeeld dat ze nu mensen aannemen die gespecialiseerd zijn in risicobeheersing, cybersecurity en big data; diensten waar steeds meer vraag naar is.

4. Inclusief talentmanagement

Nog niet zo heel lang geleden kon de afdeling learning & development zich focussen op het top talent binnen een organisatie, de high potentials die naar verwachting de volgende generatie topmanagers zouden worden. In 2016 is het uitgangspunt nog altijd hetzelfde: talent aan de organisatie binden. Alleen geldt nu dat iedereen talenten heeft. Werknemers, zeker jongere, verlangen ook van werkgevers dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en eisen dat werkgevers hen daarin ondersteunen. Anders zijn ze weg. Werkgevers op hun beurt kunnen met ontwikkel- en trainingsprogramma’s invulling geven aan duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, voor elke organisatie een belangrijk thema. Daarnaast is inclusief talentmanagement ook een uitvloeisel van een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen mee kan doen; vooral ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Exclusief talentmanagement verandert in inclusief talentmanagement.

5. Flexibiliteitsconstructies

De flexibilisering neemt in Nederland een steeds grotere vlucht. Daarbij gaat het niet alleen om het groeiende aantal flexwerkers en zzp’ers, ook de manier waarop flexwerk wordt ingevuld verandert snel door verschillende constructies. Daarbij moet gedacht worden aan contracting, microjobs en het stapelen van dergelijke jobs, job-carving (onder andere voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), werken op projectmatige wijze, intrinsieke flexibiliteitsoplossingen door competentieverbreding, collegiaal in/uitlenen en regiopools.

6. Nieuwe economische groeicentra

Nieuwe banen ontstaan steeds vaker rondom clusters van bedrijven en organisaties in specifieke steden of regio’s. Daarbij gaat het niet alleen om de voor de hand liggende voorbeelden als de high tech-regio Brainport rondom Eindhoven, creatieve start-ups in en rond Amsterdam en Rotterdam of Food Valley NL in Wageningen. Ook op regionaal niveau kruipen steeds vaker bedrijven uit dezelfde sector bij elkaar en ontstaan er meer gespecialiseerde ecosystemen. Denk daarbij aan GreenPort Noord-Holland Noord in Enkhuizen waar een internationaal centrum voor de veredeling van voedingsgewassen en bloemen is ontstaan, de Seed Valley. Ook De Groene Stad, waarin de gemeente Almere en de provincie Flevoland het initiatief hebben genomen om kennis te bundelen op het gebied van leefbare steden, is zo’n voorbeeld. Vanuit deze clusters van organisaties ontstaan steeds meer nieuwe banen; niet in de laatste plaats omdat deze clusters zich als levende ecosystemen gedragen.

7. Arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie is en blijft een belangrijk instrument om te voorzien in de schaarste van arbeid in specifieke sectoren. Er is een tekort aan een specifieke groep werknemers. Zo is er bijvoorbeeld een migratie op gang gekomen van ICT’ers uit Spanje die door de crisis in eigen land geen werk konden vinden. In dit verband kijken werkgevers ook met veel aandacht naar de vluchtelingen die in Nederland zijn neergestreken, met name naar de hoogopgeleiden en vakmensen onder hen.

8. Werknemers kiezen zelf arbeidsvoorwaarden

De tijd van de collectieve arbeidsvoorwaarden is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Elke werknemer is een individu en kan zelf het beste bepalen waar hij of zij op een bepaald moment in zijn carrière behoefte aan heeft. Dat kunnen extra vakantiedagen zijn, een specifieke opleiding of een hoger salaris en minder vrije tijd. Het wordt de hr-afdelingen die inspelen op individuele wensen van werknemers ook steeds gemakkelijker gemaakt, omdat er steeds meer online tooling beschikbaar komt gericht op medewerker-centrische mobiliteit, talent management en self service portals (met name e-learning).

9. Medewerkers ontzorgen

Steeds meer werkgevers bieden meer dan alleen een salaris om toekomstige medewerkers aan zich te binden. Denk daarbij aan ondersteuning bij het vinden van een woning, het afsluiten van een hypotheek of het vinden van werk voor de partner. Werknemers worden op deze manier ontzorgd.

10. Digitalisering

Digitalisering en robotisering bieden organisaties ongekende mogelijkheden om saai en repetitief werk te elimineren, mensen meer beslisruimte te geven, bestaande instituties en regels te moderniseren. Banen ‘oude’ stijl verdwijnen hierdoor, banen ‘nieuwe’ stijl die ontstaan kennen dankzij het gebruik van technologie een veel hogere productiviteit. Aan deze nieuwe medewerkers worden wel andere – hogere – eisen gesteld. Deze ontwikkelingen zijn al enige tijd gaande, maar zullen naar verwachting in 2016 versnellen. USG People publiceert medio februari 2016 een onderzoek over het thema ‘Welke kansen bieden robotisering en digitalisering aan organisaties?’

 

Voor meer informatie over dit bericht kan contact worden opgenomen met Steven Meester (smeester@usgpeople.com of +31 (0)36 529 43 02).

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing